Bu sayfa : 987103 kez ziyaret edilmiştir.
09 Aralık 2014
 

 

       İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca kabulünün yıldönümü olan bu gün, yüzyıllar boyunca süren bir mücadelenin sonucunda, insanların doğuştan ve eşit bir biçimde sahip oldukları hakları ifade eden uluslararası bir belgenin kabul edilişinin kutlandığı, insanlık tarihi için çok önemli bir gündür.

 

 

 

 

 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, modern insan hakları anlayışının temellerini atan ve günümüze kadar da insan haklarıyla ilgili çok sayıda sözleşme veya bildirinin ortaya çıkışına rehberlik eden belgedir. Beyanname, tüm insanların hiçbir ayrım gözetilmeden yalnızca insan oldukları için eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olduğunu ilan etmektedir. Buna göre herkes ırk, dil, din, renk, cinsiyet, siyasal ya da başka bir görüş ya da benzeri başka bir statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin bu Beyannamede ileri sürülen tüm hak ve özgürlüklerden eşit bir şekilde istifade eder. İnsan hakları, bütün insanlığın ortak değeri, bütün uygar ülkelerin ortak paydasıdır. İnsanlar arasında hiçbir zaman ayrım gözetmeden onlara hür, eşit bireyler olarak, insan onuruyla bağdaşan tarzda muamele etmek, insan hakları kavramının özüdür. İnsan hakları, çağdaş uygar toplumun temelidir. İnsan hakları demokrasinin vazgeçilmez unsurudur.

 

 

 

 

 

 

 

Günümüzde insan haklarının korunması ve geliştirilmesi ülkelerin bir iç sorunu olmaktan çıkmış, tüm insanlığın ortak bir sorunu haline gelmiştir. İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusundaki en büyük sorumluluk öncelikle devletlere aittir. Bununla birlikte, bu görev medyadan sivil toplum örgütlerine kadar tüm kuruluş ve bireylerin işbirliğini de gerektirmektedir. Bu çerçevede, insan hakları bilincinin ve insan haklarının tam olarak benimsenerek uygulanması için gerekli sorumluluk duygusunun bireylerde özellikle sivil toplum kuruluşları ve medyada bulunması büyük önem taşımaktadır.

 

 

Ülkemizde insan haklarının korunması ve ileri götürülmesi, devlet politikamızın öncelikli hedefleri arasındadır. Gerek yurttaşlarımızın istek ve beklentileri, gerek uluslararası yükümlülüklerimiz doğrultusunda ülkemiz, bu alanda önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Bu konudaki açılımlar kararlılıkla sürdürülecektir.

 

 

İnsan hak ve özgürlüklerinin herkes için tüm yönleriyle korunup hayata geçirildiği bir dünyaya ulaşılması temennisiyle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutlarım.


Bu haber : 1278 kez izlenmiştir

YorumlarHenüz hiç yorum yapılmamıştır.
 

gerekli

gerekli - yayımlanmayacak

yayımlanmayacak

Bu sayfa : 958415 kez ziyaret edilmiştir.