Bu sayfa : 980519 kez ziyaret edilmiştir.
27 Aralık 2011

Milletvekilimiz Ahmet Salih DAL’ın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı
 

 

1948'de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin, "insan haklarının anayasası" olarak değerlendirilmesi  yanlış olmayacaktır. Bu bildirge, insanın doğuştan sahip olduğu kişisel hak ve özgürlüklerini, her insanın yasa önünde eşit olduğunu, işkenceye ve kötü muameleye tabi tutulamayacağını ilan eder. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi olan Milletvekilimiz Sayın Ahmet Salih DAL, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

            “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca kabulünün 63. yıldönümü olan bu gün, insanların doğuştan, eşit bir şekilde sahip oldukları hakları ifade eden uluslararası bir belgenin kabul edilişinin kutlandığı bir gündür.

İnsan hakları, bütün ülkelerin gündemindedir. Bütün ülkelerin hükümetleri, insan hakları ihlallerine meydan vermemeyi başlıca görev olarak kabul etmek durumundadır. Türkiye’deki anayasal sistem, “dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasal görüş, felsefi inanç, din, mezhep veya başka bir ayrım gözetmeksizin” tüm yurttaşların yasa önünde ayrıma maruz kalmadan eşitliği ilkesine dayanır.

Ancak insan haklarının korunması görevi, Hükümetlerin tek başlarına başarabileceği bir görev değildir. Bu görev, bütün kuruluşların ve bütün insanların işbirliğini gerektirir. Bu çerçevede, insan hakları bilincinin, bireylerde, sivil toplum kuruluşları ve medyada bulunması büyük önem taşımaktadır.” 

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 1990 yılından bu yana temel olarak bir Meclis izleme mekanizması olarak çalışmaktadır. Komisyon, Türkiye’de insan hakları alanındaki uygulamaların Anayasa, mevzuat ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara ne kadar uygun olduğunu incelemektedir.

Sayın DAL, Ülkemizde İnsan Haklarına yönelik olarak yapılan çalışmalara bazı örnekler verdi:

“-            2004 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile ölüm cezası da kaldırılmıştır.

-              İnsan haklarını koruma mekanizmaları içinde son dönemde yapılan en önemli düzenleme Anayasa’da yapılan değişiklik ve yeni bir kanunla Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkının tanınmış olmasıdır.

İnsan haklarının korunup geliştirilmesi, bireylere onurlu bir yaşamın tüm koşullarını sağlaması yönüyle, kamu düzeninin, huzurun ve esenliğin teminatı olduğu üzerinde duran Sayın DAL, “Hükümetimiz döneminde yapılan bu iyileştirmeler, milletimiz, sivil toplum kuruluşları ve medyamızın da destekleriyle devam edecektir.” dedi.

Sayın DAL, tüm kurum, kuruluş, bireyler ve medya tarafından, insanların, insan hakları konusunda bilgilendirildiği, insan hak ve özgürlüklerinin herkes için tüm yönleriyle korunup hayata geçirildiği bir dünyaya ulaşılması dilekleri ile başta Kilis halkı olmak üzere tüm vatandaşlarımızın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutladı.


Bu haber : 3940 kez izlenmiştir

YorumlarHenüz hiç yorum yapılmamıştır.
 

gerekli

gerekli - yayımlanmayacak

yayımlanmayacak

Bu sayfa : 951728 kez ziyaret edilmiştir.